01/12/2020

Tetra Pak call for suppliers of 25,000 tonnes/year of used beverage cartons in India and Vietnam

Published on 01/12/2020

हिंदी

Tiếng Việt

The Circular Action Hub is issuing a call for suppliers of 10,000 tonnes/year of used beverage carton in India, and 15,000 tonnes/year of used beverage carton in Vietnam, on behalf of Tetra Pak.

Suppliers may include waste picker associations, cooperatives, aggregators and waste management companies.

Offers sent by prospective suppliers must contain the following information:

 • Name of the organization
 • Address
 • Contact person
 • Email address
 • Telephone
 • Google Maps link, if possible
 • Quantity of used beverage carton available per year for sale
 • Price per tonne of used beverage carton, including transportation

To submit your offer, ask questions, or request more information, please contact info@bvrio.org.

 


Tetra Pak भारत और वियतनाम में 25,000 टन / वर्ष के उपयोग किए गए पेय डिब्बों के आपूर्तिकर्ताओं के लिए कहता है

The Circular Action Hub, Tetra Pak की ओर से भारत में 10,000 टन / वर्ष के उपयोग किए जाने वाले पेय कार्टन के आपूर्तिकर्ताओं और वियतनाम में 15,000 टन / वर्ष में उपयोग किए जाने वाले पेय कार्टन के लिए कॉल जारी कर रहा है।

आपूर्तिकर्ताओं में कचरा बीनने वाले संघ, सहकारी समितियाँ, एग्रीगेटर और अपशिष्ट प्रबंधन कंपनियां शामिल हो सकती हैं।

संभावित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा भेजे गए प्रस्तावों में निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए:

 • संगठन का नाम
 • पता
 • संपर्क सूत्र
 • ईमेल पता
 • टेलीफोन
 • Google मैप्स लिंक, यदि संभव हो तो
 • बिक्री के लिए प्रति वर्ष उपलब्ध पेय कार्टन की मात्रा
 • बिक्री के लिए प्रति वर्ष उपलब्ध पेय कार्टन की मात्रा

अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए, प्रश्न पूछें, या अधिक जानकारी के लिए अनुरोध करें, कृपया संपर्क करें info@bvrio.org

 


Tetra Pak kêu gọi các nhà cung cấp 25.000 tấn / năm thùng đồ uống đã qua sử dụng ở Ấn Độ và Việt Nam

The Circular Action Hub tư đang kêu gọi các nhà cung cấp 10.000 tấn / năm thùng đồ uống đã qua sử dụng ở Ấn Độ và 15.000 tấn / năm đối với thùng đồ uống đã qua sử dụng tại Việt Nam, thay mặt cho Tetra Pak.

Các nhà cung cấp có thể bao gồm hiệp hội người nhặt rác, hợp tác xã, người tổng hợp và công ty quản lý chất thải.

Phiếu mua hàng do các nhà cung cấp tiềm năng gửi phải chứa các thông tin sau:

 • Tên của tổ chức
 • Địa chỉ
 • Người liên hệ
 • Địa chỉ email
 • Điện thoại
 • Liên kết Google Maps, nếu có thể
 • Số lượng thùng đồ uống có sẵn mỗi năm để bán
 • Giá mỗi tấn thùng đồ uống, bao gồm vận chuyển

Để gửi ưu đãi của bạn, đặt câu hỏi hoặc yêu cầu thêm thông tin, vui lòng liên hệ info@bvrio.org